ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วน ข้อมูลทั้งหมดมีความสำคัญต่อการใช้งานระบบบริหารจัดดการงานวิจัย PBRU

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ช่องทางการติดต่อ

การศึกษา

กำหนดรหัสผ่าน

เงื่อนไขการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.)

    ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.) เป็นระบบสารสนเทศที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

    อนึ่ง สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงเป็นของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และ/หรือ ผู้ที่ได้นำข้อมูลเข้าระบบ โดยที่โครงการวิจัยเป็นของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย และ/หรือ หน่วยงานที่ทำการวิจัย ข้อมูลนักวิจัยเป็นของหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย และนักวิจัย

ผู้ใช้ระบบ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.) จะต้อง

    1.ใช้งานระบบโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการใช้งานระบบจากผู้ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.) ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่านั้น

    2.ผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ระบบด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเลยหรือเจตนาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมาย กับตัวระบบหรือข้อมูลในระบบ

    3.ผู้ใช้งานยินยอมให้สถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบ

    ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.) เป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้ว และยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการยกเลิก